Cenk Kahvecio?lu bİreysel / ?İft Terapİstİ

Bireysel Terapi

Bireysel Terapi Nedir?

Bireysel terapi, davranı? de?i?ikli?ini kolayla?tırarak ya?am kalitesini artırmayı hedefleyen terapist ve danı?an arasında güven ili?kisiyle olu?an terapotik süreçtir. Terapi sürecinde danı?anlar kendileriyle ve kaçındıkları erteledikleri sorunlarla yüzle?me fırsatı bulurlar. Yalnız bu tecrübeyle atılması gereken adımları içerir. Ki?inin de?i?tirmek istedi?i davranı? yada rahatsızlıklar terapi sürecindeki teknikler ile dakja kolay ve j-hızlı bir ?ekilde gerçekle?ir. Do?ru zamanda atılan adımlarla kendisine ?efkat duymaya, benlik saygısını artırmaya, karar verme durumlarını daha kolay atlatmaya ba?lar. Ya?adı?ı sorunların çözüm yollarının kendi içinde var oldu?unu ke?feder ve bu kaynakları nasıl kullanması gerekti?ini ö?renir.

Bireysel Terapiye Ne Zaman Gidilmeli?

Bireysel terapi tanısı konmu? (depresyon, anksiyete boz.,ki?ilik bozuklukları v.b.) ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldı?ı gibi, ili?ki sorunları, stresle veya öfkeyle ba?a çıkma, kariyer planlama gibi di?er ki?isel geli?im alanlarında da rahatlıkla kullanılabilir. İster ruhsal alandaki sorunlar, ister ki?isel geli?im alanı olsun i?levselli?imizi kaybetmemize neden olabilecek ve hayat kalitemizi olumsuz etkileyen bu durumlar için hiç vakit kaybetmeden terapi deste?i alabilirsiniz.

Terapiyi Kimler Yapabilir ve Faydası Nedir?

Terapi yapabilmek için lisans diploması üzerine ??Klinik Psikoloji? alanında master veya doktora yapmı? olmak gerekmektedir. E?itimini tamamlamı? ki?iler kendi isteklerine göre belirledikleri terapi yöntemleri do?rultusunda gerekli saat pratik ve teori e?itimini tamamlayarak terapi yapabilmeye hak kazanırlar. Terapistin çantasında birçok farklı terapi yönteminin olması tedaviye daha fazla destek olabilece?i anlamını ta?ımaktadır. Danı?anı yakından tanıyan terapist onun için gerekli olan terapi yöntemi yada yöntemlerini uygulayarak en iyi sonuca ula?mayı hedefler. Ve böylece danı?anın var olan tedavi sürecini kolay ve daha hızlı bir sürede geçirmesine destek olur.

 
Tedavi ve Terapi Sürecinde Neler Olur?

1 - ?nce kapsamlı inceleme ve gerekli testlerle tarama yaparak durumu netle?tirmek,

2 - Tedavi planı yapılır,

3- Güçlü ve yeterli yöntemlerle ki?iye uygun terapi uygulanır.

Terapide Kullanılan Yöntemler
İlk Ba?vuruda Neler Yapılır?

Do?ru te?his, do?ru tedavinin planlanması için ilk adımdır. Merkezimize ilk defa ba?vuran ki?ilerde (gerekli görülürse psikiyatrik veya nörolojik muayene için) ilgili doktor ile birlikte çalı?ılır. gerekli durumlarda uygun ki?ilere MMPI, Rorschach veya ?ema terapi için gerekli testler uygulanır. Bu testlerden ki?ilik yapıları ve dü?ünmeyi etkileyen süreçler elde edilir ve terapi planına dahil edilir.

DERİN Terapi Merkezi

Ba?dat Caddesi No:471 / 7 Suadiye

0216 4646254 - 0545 2081971

 

Kaynaklar:

  • 1.American Psychological Association. (2012). Recognition of Psychotherapy Effectiveness. Retrieved from http://www.apa.org/about/policy/resolution-psychotherapy.aspx
  • 2.Goodwin, James C. (2008). A History of Modern Psychology: Third Edition. Danvers, MA: John Wiley & Sons.
  • 3.Public Broadcasting Service. (2002). Timeline: Treatments for Mental Illness. A Brilliant Madness. Retrieved from http://www.pbs.org/wgbh/amex/nash/timeline


E-mail: cenk@cenkkahvecioglu.com